Biznes Domowo

 Rzeczoznawca budowlany – ile kosztuje? Gdzie szukać?

Rzeczoznawca budowlany to ekspert w dziedzinie budownictwa, który może pełnić samodzielną funkcję techniczną. W jego kompetencji leży sporządzanie i wydawanie opinii technicznej oraz ekspertyzy budowlanej, na mocy której budynek może zostać dopuszczony do użytku. Gdzie szukać dobrego rzeczoznawcy budowlanego? Ile zapłacimy za ekspertyzę budowlaną? 

Kim jest rzeczoznawca budowlany? 

Rzeczoznawca budowlany wykonuje zawód zaufania publicznego i pełni samodzielną funkcję techniczną w dziedzinie budownictwa właściwej jego wykształceniu. Rzeczoznawca budowlany musi mieć odpowiednie kwalifikacje do orzekania i opiniowania w sprawach z zakresu prawa budowlanego. Aby uzyskać tytuł rzeczoznawcy, kandydat na to stanowisko musi zdobyć wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa i prawa budowlanego i posiadać przynajmniej 10-letnie doświadczenie w dziedzinie, w której ma świadczyć usługi rzeczoznawcze, a także doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz budowalnych. Poza tym osoba ubiegająca się o to stanowisko musi posiadać nieograniczone uprawnienia budowlane. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego może przyznawać organ samorządu zawodowego, który podlega pod Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Tytuł przyznawany jest na maksymalnie 10 lat. 

Oprócz sporządzania opinii technicznych i ekspertyz budowlanych rzeczoznawca budowlany może też brać udział w postępowaniach sądowych z zakresu prawa budowlanego i prawa cywilnego jako świadek-ekspert. 

Co robi rzeczoznawca budowlany? 

Głównym zadaniem rzeczoznawcy budowlanego jest przygotowywanie ekspertyzy budowlanej i/lub opinii technicznej na zlecenie inwestorów prywatnych, samorządów administracyjnych i organów sądownictwa. Prawidłowo wykonana ekspertyza budowlana zawiera informacje na temat aktualnego i rzeczywistego stanu technicznego nieruchomości oraz wszystkich urządzeń budowlanych i technicznych znajdujących się na jej terenie. Poza tym rzeczoznawca budowlany może:

  • sprawować nadzór techniczny i inwestorski nad budową
  • świadczyć doradztwo inwestycyjne przed zakupem lub sprzedażą nieruchomości
  • świadczyć doradztwo techniczne i doradztwo budowlane
  • świadczyć doradztwo podczas zakupu lub sprzedaży budynku
  • projektować i wymiarować budynki
  • wykonywać obowiązkowe okresowe przeglądy techniczne budynków
  • kontrolować stan techniczny budynków nowych, budynków remontowanych i budynków przebudowywanych
  • kontrolować obiekty budowlane
  • występować w sądzie w roli świadka-eksperta i biegłego sądowego rzeczoznawcy budowlanego.

Dobry rzeczoznawca budowlany – czyli jaki? 

To na podstawie ekspertyzy budowlanej sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego budynek może być dopuszczony do bezpiecznego użytkowania (lub decyzja ta może zostać wstrzymana). Dlatego tak ważne jest, aby osoba, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie opinii technicznej budynku mieszkalnego, sporządziła ją w sposób bezstronny i prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Powinniśmy też pamiętać, że brak aktualnego przeglądu budynku i jego instalacji powoduje odmowę wypłacenia odszkodowania w razie awarii. 

Decydując się na usługę rzeczoznawczą, powinniśmy zatem być pewni, że ekspert z zakresu budownictwa posiada odpowiednie wykształcenie i wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz budowlanych. Na rzeczoznawcy budowlanym ciąży odpowiedzialność karna za wykonywanie swoich obowiązków, dlatego istotne jest, aby posiadał on ubezpieczenie OC. Jeżeli nie współpracowaliśmy wcześniej z żadnym rzeczoznawcą budowlanym i nie możemy opierać jego wyboru na poleceniu godnej zaufania osoby, powinniśmy kierować się wykazem przeprowadzonych przez niego dotąd nadzorów inwestycyjnych. Ich spis powinien być umieszczony na stronie internetowej rzeczoznawcy budowlanego lub firmy zlecającej jego usługi. O skuteczności rzeczoznawcy budowlanego, zwłaszcza w przypadku opinii wydawanych w sprawach o rekompensatę, świadczy też terminowość i rzetelność wykonywanych ekspertyz budowlanych. 

Uwaga! Sporządzenie ekspertyzy budowlanej, o ile sytuacja nie przewiduje inaczej, wynosi zazwyczaj od kilkunastu dni do kilku tygodni od daty wpłynięcia zlecenia od klienta. 

Ile kosztuje rzeczoznawca budowlany? 

Koszty sporządzenia i wydania prostej ekspertyzy budowlanej mieszczą się w granicach 2,5 tys. zł. Musimy jednak pamiętać, że cena samego dokumentu to wydatek rzędu nawet kilkunastu tysięcy złotych. Na koszty wyceny sporządzenia ekspertyzy budowlanej i jej wydania wpływają: miejsce wykonywania badania, jego cel oraz rodzaj instancji zlecającej. Inaczej ocenia się ekspertyzę budowlaną sporządzoną na prywatne potrzeby inwestora, a inaczej opinię, którą zleca sąd lub inny organ administracyjny. Koszty pracy rzeczoznawcy budowlanego zależą też od terminu wydania ekspertyzy budowlanej, rodzaju wykonywanych prac i stopnia ich skomplikowania, konieczności pokrycia kosztów ewentualnych szkód powstałych na skutek prac odkrywkowych i lokalizacji badanego budynku. Nierzadko w cenę ekspertyzy budowlanej wlicza się także wynagrodzenie konsultantów i dodatkowych ekspertów budowlanych, którzy muszą brać udział w badaniach.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane

Pozycjonowanie stron Warszawa

Zobacz również