Lifestyle

Jakie postanowienia powinny znaleźć się w treści kontraktu menedżerskiego?

Kontrakt menadżerski to specyficzny rodzaj umowy. Nie rządzi się takimi samymi zasadami, jak umowa o pracę czy nawet umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Przy sporządzaniu kontraktu menadżerskiego stronom pozostawia się dość dużą swobodę w kontekście wpisów w nim umieszczanych. Podpowiadamy, jakie postanowienia powinny znaleźć się w treści kontraktu menedżerskiego, aby był on zgodny z prawem.

Czym jest kontrakt menedżerski?

Kontrakt menedżerski to bardzo specyficzna umowa, nazywana również umową o zarządzanie czy umową o sprawowanie zarządu. Kontrakt menedżerski nie jest umową nazwaną, tzn. jego treści nie regulują przepisy. Zakres obowiązków i uprawnień menedżera jest bardzo szeroki. Nawiązywanie typowych umów o pracę z kadrą menedżerską pociągałoby więc za sobą liczne ograniczenia nakładane przez prawo. Menadżer jest natomiast specyficznym “pracownikiem”, a zakres jego obowiązków również bywa szeroki, przez co i czas pracy może być trudny do sztywnego określenia. 

Menadżer kieruje przedsiębiorstwem i decyduje o działaniach wymaganych do podjęcia w celu rozwoju firmy. Aby możliwe było określenie zakresu samodzielności menedżera, warto nawiązać współpracę na podstawie umowy menadżerskiej, która sporządzana jest w oparciu o Kodeks cywilny, nie zaś Kodeks pracy.

Jak sporządzić kontrakt menedżerski?

Przy konstruowaniu postanowień kontraktu menedżerskiego stronom pozostawia się bardzo dużą dowolność. Jest to możliwe dzięki zasadzie swobody umów. Sprawia to, że strony kontraktu mogą kształtować go w dowolny sposób, określając i precyzując wzajemne obowiązki i uprawnienia. Ważne jest jednak odwołanie się do celu, jakiemu ma służyć umowa. W przypadku kontraktu menedżerskiego, celem tym jest sprawne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Z tego powodu bardzo częstą praktyką w kontrakcie menedżerskim jest uzależnienie wynagrodzenia od osiąganych wyników finansowych firmy. Ponadto przyjmuje się, że kontrakt menedżerski jest umową starannego działania. Z tego powodu możliwe jest wprowadzenie do umowy postanowień zobowiązujących zarządzającego firmą, a więc menedżera, do starannego działania oraz do osiągnięcia wskazanego, mierzalnego efektu tego działania, jeśli nie są nim wyniki finansowe.

Jakie postanowienia umieścić w kontrakcie menedżerskim?

Wspomnieliśmy już o wynagrodzeniu i podstawowym obowiązku menedżera. Jednak co dalej? W standardowej umowie o pracę pracownik otrzymuje szczegółowy wykaz obowiązków. Zastosowanie takiej praktyki względem menedżera nie jest zabronione, ale z reguły nie wpływa korzystnie na współpracę stron, ponieważ menedżer powinien zachować pewną swobodę jeśli chodzi o pełnione obowiązki. W ramach tej samodzielności w kontrakcie menedżerskim można przykładowo stworzyć listę czynności, co do których wymagana jest zgoda zarządu. W pozostałych przypadkach menedżer pozostaje osobą decyzyjną.

Warto pamiętać również o jasno określonej odpowiedzialności menedżera. To właśnie kontrakt menedżerski jest odpowiednim miejscem do doprecyzowania tej odpowiedzialności. Wszak z jednej strony menedżer prowadzi firmę, jednak nie jest członkiem zarządu, by z tego tytułu ponosić odpowiedzialność. Należy więc powołać się na Kodeks cywilny i określić odpowiedzialność menedżera w przypadku:

  • wystąpienia szkody z winy menedżera,
  • niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków zarządczych,
  • istnienia związku przyczynowego pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków, a powstaniem szkody.

Jeśli praca menedżera wiąże się również z pracą twórczą wynikającą na przykład z zadań związanych z reklamą czy tworzeniem grafik, to należy zadbać w kontrakcie menedżerskim o uregulowanie praw autorskich i praw pokrewnych. Najkorzystniejszym dla firmy rozwiązaniem jest zawarcie w kontrakcie menedżerskim postanowienia o przeniesieniu na spółkę praw autorskich do wyników pracy twórczej menedżera.

Kontrakt menedżerski powstaje w oparciu o Kodeks cywilny i nie dotyczą go ustawowe regulacje dotyczące urlopów, warto więc określić to zagadnienie w kontrakcie samodzielnie.

źródło: sawickiwspolnicy.pl

Pozycjonowanie stron Warszawa

Zobacz również