Technologie

Jak wykonać pomiary wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza?

Okresowe, ciągłe i wstępne pomiary wielkości emisji służą organom ochrony środowiska do monitorowania działania instalacji i urządzeń oraz nadzorowania ich wpływu na środowisko naturalne. Dla jakich źródeł są niezbędne? Jak je wykonywać, by prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z prawem?

Pomiary wielkości emisji gazów i pyłów – podstawa prawna. Jakich instalacji dotyczą?

Na mocy art. 147 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, przeprowadzanie okresowych pomiarów wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza jest obowiązkiem prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia. Jeśli wykorzystywane w ramach działalności źródło będzie wprowadzać do środowiska znaczne ilości substancji, wówczas badania należy wykonywać w systemie ciągłym.

Ustawodawca nałożył również obowiązek przeprowadzania wstępnych pomiarów wielkości emisji. Dotyczy on nowo zbudowanych albo w istotny sposób zmienianych instalacji lub urządzeń. Ma on też zastosowanie w przypadku źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mieszczącej się w granicach 1-50 MW (ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia), dla których określono standardy emisyjne i które stanowią część instalacji wymagającej zgłoszenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji […], okresowe lub ciągłe pomiary wielkości emisji przeprowadza się dla takich źródeł wymagających pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo zgłoszenia jak:

  • instalacje wskazane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji […],
  • silniki Diesla, których nominalna moc cieplna wynosi nie mniej niż 1 MW,
  • kotły odzysknicowe w instalacjach do produkcji masy celulozowej.

Co więcej, jeśli z przeprowadzonej kontroli wyniknie, że doszło do przekroczenia standardów emisyjnych, organ ochrony środowiska może w drodze decyzji nałożyć na podmiot prowadzący instalację lub użytkujący urządzenie obowiązek przeprowadzenia w określonym czasie dodatkowych pomiarów wielkości emisji, które wykraczają poza standardy zawarte w art. 147 ust. 1, 2 i 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Dlaczego warto przeprowadzać pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza?

Regularne monitorowanie wielkości emisji nie tylko sprzyja środowisku, ale również pozwala nadzorować działanie instalacji (urządzenia) i w porę zareagować, gdy dojdzie do niekontrolowanych przekroczeń. Dlatego pomiarów wielkości emisji nie należy traktować wyłącznie jako przykrego obowiązku, ale również szansy na ustrzeżenie się przed dotkliwą awarią.

Co ważne, jeśli badania potwierdzą, że doszło do znacznego przekroczenia dopuszczalnych standardów emisyjnych, organ ochrony środowiska może cofnąć lub ograniczyć wydane wcześniej pozwolenie. Przedsiębiorca może też otrzymać karę finansową. Podobne konsekwencje czekają też na prowadzących instalacje lub użytkujących urządzenia, którzy nie wykonują okresowych pomiarów wielkości emisji.

Pomiary wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza – jak je wykonać?

Obowiązek przeprowadzania okresowych pomiarów wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza ciąży na prowadzącym instalację lub użytkującym urządzenie. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca musi je wykonywać na własną rękę. Wręcz przeciwnie. Przeprowadzaniem badań zajmują się akredytowane jednostki badawcze i laboratoria.

Podmioty te dysponują niezbędnym zapleczem laboratoryjnym i osprzętem pomiarowym, a także zatrudniają fachowców, którzy wiedzą, jak dobrać odpowiednią metodę pomiarów, jakich narzędzi użyć i jak stworzyć stanowisko pomiarowe, tak aby cała procedura odbyła się bez zarzutu. To gwarancja uzyskania miarodajnych wyników. Zakres i metodyka badań może być różna. W przypadku niektórych instalacji i urządzeń elementy te są określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r.

Żeby prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z prawem, trzeba dopełnić wielu obowiązków. Prowadzący instalacje lub użytkujący urządzenia muszą pamiętać o wykonywaniu pomiarów wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza. Realizacją tego zadania zajmują się specjalne podmioty dysponujące wymaganym wykwalifikowaną kadrą i zapleczem laboratoryjnym, co daję gwarancję rzetelnych rezultatów.

źródło: Ekomeritum.pl

Pozycjonowanie stron Warszawa

Zobacz również